• Imprimeix

Documentació de referència

Normativa

 • Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978
 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 3887, 20.05.2003)
 • Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. (DOGC 5708, 06.09.2010).
 • Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries (DOGC 5900, 15.06.2011).
 • Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ((DOGC 5708, 06.09.2010)
 • Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya  ((DOGC 4013, 19.11.2003)
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (BOE 80, 03.04.1985)
 • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local (BOE 312, 30.09.2013)
 • Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona (DOGC 2801, 08.01.1999)
 • Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (BOE 96, de 22.04.1986)
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (BOE 305, 22.12. 1986)
 • Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya (DOGC 5005, 09.11.2007)

Documentació no normativa

Data d'actualització:  23.09.2016