• Imprimeix

Documentació de referència

 • Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978: articles 133, 149.1.14, 149.1.19
 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 • Carta Europea d’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985. Ratificada per Instrument de 20 de gener de 1988
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 3887, 20.05.2003)
 • Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. (DOGC 5708, 06.09.2010).
 • Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries (DOGC 5900, 15.06.2011).
 • Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (DOGC 5708, 06.09.2010)
 • Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya  ((DOGC 4013, 19.11.2003)
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (BOE 80, 03.04.1985)
 • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local (BOE 312, 30.09.2013)
 • Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials (DOGC 826, 08.04.1987)
 • Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran (DOGC 6810A, 13.02.2015)
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE 59, 9-03-2004)
 • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari  (BOE 58, 9-03-2004)
 • Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (BOE 101, 27-04-1990)
 • Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (BOE 103, 30-04-2012)
 • Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la LO 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i  de la LO 2/2012, de 27 d’abril, de d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (BOE 141, 13-06-2015)
 • Ordre d’ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de tutela financera (DOGC 4883, 15-05-2007)
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens local. (DOGC 1076, 2-12-1988)
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE 264, 4-11-2003)
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (BOE 276, 18-11-2003)
 • Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d’Obres o Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi. (DOGC 932, 28-12-1987)
 • Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals. (BOE 166, 12-07-2003)
 • Reial decret 1263/2005, de 21 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals. (BOE 265, 5-11-2005)
Data d'actualització:  23.09.2016