• Imprimeix

Documentació de referència

 • Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978
 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 • Carta Europea d’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985. Ratificada per Instrument de 20 de gener de 1988
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 3887, 20.05.2003)
 • Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. (DOGC 5708, 06.09.2010).
 • Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries (DOGC 5900, 15.06.2011).
 • Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (DOGC 5708, 06.09.2010)
 • Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya  ((DOGC 4013, 19.11.2003)
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (BOE 80, 03.04.1985)
 • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local (BOE 312, 30.09.2013)
 • Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials (DOGC 826, 08.04.1987)
 • Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran (DOGC 6810A, 13.02.2015)
 • Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa DOGC 826, 08.04.1987)
 • Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona (DOGC 2801, 08.01.1999)
 • Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (BOE 96, de 22.04.1986)
 • Decret 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes previstos en l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (DOGC 6963, 25.09.2015)
 • Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (BOE 194, 14.08.1986)
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (BOE 305, 22.12. 1986)
 • Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya (DOGC 4914, 28.06.2007)
 • Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya (DOGC 5005, 09.11.2007)
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC 2066, 23.06.1995)
Data d'actualització:  23.09.2016